Dzieje chrześcijaństwa

Rate this post

Chrześcijaństwo – religia, której podstawą jest wiara w Jezusa Chrystusa. Uformowała się na gruncie judaizmu.

Te daty musisz znać:

I w. n.e. – działalność Jezusa Chrystusa (urodził się pod koniec panowania Heroda Wielkiego, nauki głosił za panowania cesarza Tyberiusza); działalność apostołów oraz Pawła z Tarsu (św. Pawła)

III w. n.e. – prześladowania chrześcijan (największe za czasów Dioklecjana)

313 r. – Konstantyn Wielki przyznaje chrześcijanom takie same prawa, jakie mieli wyznawcy innych religii

392 r. – Teodozjusz Wielki ogłasza chrześcijaństwo religią panującą w Rzymie

VI w. – założenie zakonu benedyktynów przez św. Benedykta z Nursji

863 r. – misja Cyryla i Metodego (misjonarze z Bizancjum w Państwie Wielkomorawskim, wprowadzenie chrześcijaństwa na Morawach, wprowadzenie do liturgii języka słowiańskiego, powstanie głagolicy)

966 r. – chrzest Polski

988 r. – chrzest Rusi

1054 r. – schizma wschodnia (podział na Kościół zachodni: katolicki i rzymski, uznający papieża, i Kościoły wschodnie: prawosławne, uznające patriarchę Konstantynopola)

1075 r. – początek sporu o inwestyturę (nadawania ziemi i stanowisk, konflikt między papieżem a cesarzem)

1122 r. – konkordat w Wormacji (pojednanie między papieżem Grzegorzem VII a Henrykiem IV, cesarzem ukorzył się przed papieżem; na mocy konkordatu biskupów wyznacza papież)

1095 r. – papież Urban II wezwał chrześcijan do wypraw krzyżowych (krucjat)

1096 r. – pierwsza krucjata

1209 r. – powstanie zakonu franciszkanów

1415 r. – spalenie na stosie Jana Husa (czeskiego reformatora i buntownika, zwolennika eucharystii dla wiernych pod dwiema postaciami, tłumaczenia Biblii na języki narodowe i odebrania majątków Kościołowi)

1453 r. – upadek Konstantynopola (zdobytego przez Turków)

XVI/XVII w. – wojny religijne (głównie w Niemczech i Francji)

1517 r. – ogłoszenie przez Marcina Lutra tez o odpustach (początek reformacji)

1534 r. – początek Kościoła anglikańskiego (decyzja króla Henryka VIII znosząca zwierzchność papieża nad katolikami w Anglii)

1536 r. – wystąpienie Jana Kalwina (początki kalwinizmu, nauka o predestynacji, czyli przeznaczeniu)

1539 r. – założenie zakonu jezuitów przez Ignacego Loyolę

1545 r. – sobór trydencki, potępienie innowierców, indeks ksiąg zakazanych, początek kontrreformacji

1555 r. – pokój religijny w Augsburgu (wprowadzenie zasady „Czyj kraj, tego religia”)

1572 r. – noc św. Bartłomieja (23/24 sierpnia), czyli rzeź hugenotów (kalwinistów) dokonana przez katolików we Francji

1582 r. – gregoriańska reforma kalendarza

1658 r. – wypędzenie arian (braci polskich) z Polski

1683 r. – zwycięstwo wojsk dowodzonych przez Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem

1773 r. – kasata zakonu jezuitów (przywrócony w 1814 r. przez papieża Piusa VII)

1789 r. – Wielka Rewolucja Francuska

1891 r. – początek społecznej nauki Kościoła, encyklika Leona XIII Rerum novarum

1917 r. – rewolucja październikowa

 

Na 5+, czyli informacje na poziomie liceum

1919–1920 – wojna polsko-bolszewicka (traktat pokojowy podpisano w 1921) i zwycięska bitwa warszawska (1920)

1939–1945 – II wojna światowa, a po wojnie nowy podział Europy

1962–1965 – Sobór Watykański II

 

Wiesz już?

Uszereguj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia:

– początek luteranizmu,

– początek Kościoła prawosławnego,

– początek Kościoła anglikańskiego,

– początek kontrreformacji w Europie

 

Odpowiedź:

1. początek Kościoła prawosławnego (1054),

2. początek luteranizmu (1517),

3. początek Kościoła anglikańskiego (1534),

4. początek kontrreformacji w Europie (za jej początek uważa się sobór trydencki z 1545 r.)

 

 

 Autor: Dorota Nosowska

Zdjęcie użyte na mocy licencji Ingram Image

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *